Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Upis

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
KLIŠKA 4
KLASA:UP/I-601-02/14-01/198
Ur.broj:2181-10-14-4
U Splitu, 12.svibnja.2014.g.

Na temelju članaka 1a, 20. i 35.stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98 Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), članka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita ( Službeni glasnik Grada Splita 10/11. i 9/14.), točaka X i XI Uputa za provođenje postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj godini 2014./2015., od 01.travnja 2014.god. koje je donijela Služba za obrazovanje i znanost Grada Splita, KLASA: 601-01/14-01/15 UR.BROJ: 2181/01-08-01/01-14-1, Sporazuma predškolskih ustanova Grada Splita o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita od 11.05.2012.g. i 14.05.2012.g.,članka 79. točke 2.podstavka 4. Statuta DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split – potpuni tekst i prijedloga Povjerenstva za upis djece sa sjednice održane dana 12.05.2014.g., Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split, na svojoj 08.sjednici održanoj dana 12.05.2014.g., donijelo je :

RJEŠENJEo upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ za pedagošku 2014./2015.g. po programimapreuzimanje dokumentacije  1. RJEŠENJE za upis djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ za pedagošku 2014./2015.g. - objavljeno dana 14.05.2014.g